Super User

Super User

ساخت سنگ و خاک

   تکنولوژی  سنگ و خاک 

(منبع مطالب  https://www.wirtgen-group.com/en/technologies/soil-rock-construction)

طبیعت چه برای مهندسی عمران و چه برای پروژه های ساختمانی همیشه زمینه های ایده آلی را فراهم نمی کند . اغلب خاک های موجود نیاز به اصلاح اولیه برای بهبود ظرفیت باربری خود دارند. در مکان های دیگر، سنگ های سنگین باید به قطعات کوچکترتقسیم شوند. چه روش هایی برای پایه گذاری زیرساخت ها استفاده می شود؟

   

 

ساخت جاده جدید

 تکنولوژی ساخت جاده 

 

(منبع مطالب  https://www.wirtgen-group.com/en/technologies/new-road-construction)

هر جاده به مقاصد متفاوتی منجر میشود. ساخت یک جاده جدید - چه از آسفالت یا بتن - نیاز به تولید زیرساختی دارد و از یک لایه زیرین پایدار شروع می شود و به یک سطح مسطح دقیق می رسد. مهمترین معیارهایی که باید مورد توجه قرار گیرند چیست؟ چه روش هایی باید مورد استفاده قرار گیرد؟ چه ماشین هایی استفاده می شود؟

 

 ------------------------

  

 

نوسازی جاده

  تکنولوژی نوسازی جاده 

( منبع مطالب  https://www.wirtgen-group.com/en/technologies/road-rehabilitation)

 جاده ها در معرض بارهای عظیم قرار می گیرند که دیر یا زود روی آنها تاثیراتی می گذارند.ه هر جاده ای روزی نیاز به یک تعمیرات کلی خواهد داشت. اما هیچ یک از دو الگو آسیب، یکسان نیستند کدام روش بازسازی، مشکلات جاده های آسیب دیده را رفع می کند؟تفاوت بین آنها چیست؟ کدامیک مناسب است که به عنوان راهکاری سیار انجام شود؟

 

  

 

بروشورها

 

 

 توضیحات مختصر برای این نمونه میباشد.

باز کردن pdf


 

 توضیحات مختصر برای این نمونه میباشد.

باز کردن pdf


 

 توضیحات مختصر برای این نمونه میباشد.

باز کردن pdf


 

 توضیحات مختصر برای این نمونه میباشد.

باز کردن pdf


 

 توضیحات مختصر برای این نمونه میباشد.

باز کردن pdf


 

 

WIRTGEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 

    pdf

 

پرسنلی

نوع مشتری(*)
ورودی نامعتبر است

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است

نام نماینده
ورودی نامعتبر است

نوع همکاری
ورودی نامعتبر است

سابقه فعالیت شرکت
ورودی نامعتبر است

شرح کالا درخواستی
ورودی نامعتبر است

شماره تماس شرکت
ورودی نامعتبر است

شماره موبایل
ورودی نامعتبر است

مدل دستگاه مورد نیاز (*)
ورودی نامعتبر است

استان محل فعالیت
ورودی نامعتبر است

َشهر محل فعالیت
ورودی نامعتبر است

VOEGELE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 

    pdf

 

پرسنلی

نوع مشتری(*)
ورودی نامعتبر است

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است

نوع همکاری
ورودی نامعتبر است

درج نام مدیرعامل
ورودی نامعتبر است

نام نماینده
ورودی نامعتبر است

سابقه فعالیت شرکت
ورودی نامعتبر است

شرح کالا درخواستی
ورودی نامعتبر است

مدل دستگاه مورد نیاز (*)
ورودی نامعتبر است

استان محل فعالیت
ورودی نامعتبر است

َشهر محل فعالیت
ورودی نامعتبر است

HAMM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 

    pdf

 

پرسنلی

نوع مشتری(*)
ورودی نامعتبر است

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است

نام نماینده
ورودی نامعتبر است

نوع همکاری
ورودی نامعتبر است

سابقه فعالیت شرکت
ورودی نامعتبر است

شرح کالا درخواستی
ورودی نامعتبر است

شماره تماس شرکت
ورودی نامعتبر است

شماره موبایل
ورودی نامعتبر است

مدل دستگاه مورد نیاز (*)
ورودی نامعتبر است

استان محل فعالیت
ورودی نامعتبر است

َشهر محل فعالیت
ورودی نامعتبر است

KLEEMANN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 

    pdf

 

پرسنلی

نوع مشتری(*)
ورودی نامعتبر است

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است

نوع همکاری
ورودی نامعتبر است

درج نام مدیرعامل
ورودی نامعتبر است

نام نماینده
ورودی نامعتبر است

سابقه فعالیت شرکت
ورودی نامعتبر است

شرح کالا درخواستی
ورودی نامعتبر است

مدل دستگاه مورد نیاز (*)
ورودی نامعتبر است

استان محل فعالیت
ورودی نامعتبر است

َشهر محل فعالیت
ورودی نامعتبر است

BENNINGHOVEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 

    pdf

 

پرسنلی

نوع مشتری(*)
ورودی نامعتبر است

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است

نوع همکاری
ورودی نامعتبر است

درج نام مدیرعامل
ورودی نامعتبر است

نام نماینده
ورودی نامعتبر است

سابقه فعالیت شرکت
ورودی نامعتبر است

شرح کالا درخواستی
ورودی نامعتبر است

مدل دستگاه مورد نیاز (*)
ورودی نامعتبر است

استان محل فعالیت
ورودی نامعتبر است

َشهر محل فعالیت
ورودی نامعتبر است

product5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 

    pdf

 

پرسنلی

نوع مشتری(*)
ورودی نامعتبر است

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است

نام نماینده
ورودی نامعتبر است

نوع همکاری
ورودی نامعتبر است

سابقه فعالیت شرکت
ورودی نامعتبر است

شرح کالا درخواستی
ورودی نامعتبر است

شماره تماس شرکت
ورودی نامعتبر است

شماره موبایل
ورودی نامعتبر است

مدل دستگاه مورد نیاز (*)
ورودی نامعتبر است

استان محل فعالیت
ورودی نامعتبر است

َشهر محل فعالیت
ورودی نامعتبر است

صفحه8 از18

WATGER-9